Wij adviseren franchisegevers, (individuele) franchisenemers, (besturen van) verenigingen van franchisenemers, franchiseraden, collectieven van franchisenemers en startende franchisegevers en franchisenemers. Wij helpen bij vernieuwing van franchiseformules, het up-to-date maken (en houden) van franchiseovereenkomsten en het opzetten van overkoepelende overlegstructuren tussen franchisegever en franchisenemers(verenigingen). Wij onderhandelen en zo nodig procederen namens franchisenemers en franchisegevers.

Onze franchise specialisten adviseren op het gebied van franchising en alles wat daarmee samenhangt waaronder:

 • opzetten en optimaliseren van een franchiseorganisatie;
 • adviseren van organisaties die een franchise starten of willen starten;
 • begeleiden van organisaties die een franchise starten of ondernemers die een franchise onderneming starten of als franchisenemer willen starten;
 • opzetten en optimaliseren van franchiseformule;
 • begeleiden van startende franchiseformules en bestaande franchise organisaties;
 • opstellen en beoordelen van franchise formule handboek;
 • opzetten van een franchiseraad en franchisevereniging;
 • voorzitten van vergaderingen van franchiseraad en franchise-vereniging;
 • adviseren van (besturen of vertegenwoordigers van) franchise-raad en franchise vereniging;
 • adviseren van franchise organisaties, franchisenemersverenigingen en franchiseraden omtrent collectieve vraagstukken;
 • opstellen van franchiseraad reglement en statuten van franchisenemersvereniging;
 • opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomst of franchisecontract;
 • adviseren over het wel of niet aangaan van een franchiseovereenkomst of franchisecontract;
 • adviseren en onderhandelingen voeren bij beëindiging of verlenging franchiseovereenkomst of voortzetting franchisecontract;
 • adviseren en onderhandelingen voeren bij wijziging franchiseovereenkomst;
 • opstellen van een geldig relatiebeding in een franchisecontract;
 • adviseren over de werking van een relatiebeding;
 • beoordeling van een relatiebeding in het licht van mededingingsrecht;
 • beoordeling relatiebeding in het licht van toepasselijk Europees mededingingsrecht en Europese Verordeningen;
 • opstellen van een geldig concurrentiebeding in een franchise contract;
 • adviseren over de werking van een concurrentiebeding;
 • beoordeling van een concurrentie beding in het licht van mededingingsrecht;
 • beoordeling concurrentiebeding in het licht van toepasselijk Europees mededingingsrecht en Europese Verordeningen;
 • opstellen van een geldig aanbiedingsbeding in franchiseovereenkomst;
 • adviseren over aanbiedingsverplichting uit franchiseovereenkomst;
 • adviseren over werking van Europese Erecode inzake franchising
 • adviseren over de werking van de Nederlandse Franchise Code (NFC);
 • adviseren over doelstelling Nederlandse Franchise Vereniging (NFV);
 • informatie over succesvolle franchise formules en succesvolle franchiseorganisatie;
 • voeren van onderhandelingen bij beëindiging of overname van franchiseovereenkomst of franchise contract;
 • advìsering van franchisegevers en franchisenemers bij geschillen omtrent de uitvoering van franchiseovereenkomsten;
 • advisering franchisegever / franchisenemer over / in geval van leveringstop of staking belevering;
 • advisering franchisegever en franchisenemer over opschorting van verplichtingen en opschortingsrechten;
 • advisering over franchisefee en betaling of opschorting van franchise fee;
 • advisering over verrekening van franchisefee met andere betalingsverplichtingen of verrekeningsrechten en franchise fee
 • advisering over huurrechten, huurovereenkomsten en huurcontract;
 • advisering over opzegging huurovereenkomst en ontruiming;
 • advisering over samenloop huurovereenkomst en franchiseovereenkomst en koppeling huurovereenkomst – franchiseovereenkomst;
 • advisering over doorwerking huurcontract in franchisecontract;
 • advisering over dwingend huurrecht en afwijkend beding;
 • voeren van gerechtelijke procedures ten behoeve van franchisegevers, franchisenemers en franchisenemers-verenigingen
 • advies tav franchisenemer die in gebreke blijft;
 • advies tav franchisegever die in gebreke blijft;
 • het trachten op lossen van franchise geschillen via mediation;
 • het bieden van franchise hulp aan franchisenemers via www.franchisehulp.nl;
 • het adviseren en overleggen met franchise adviseurs, franchise specialisten, advocaat franchise en toeleveranciers waaronder franchiseformule managers, accountants, notarissen, franchise financiers, marketing bureau’s.

Franchisehulp.nl

Volt Advocaten is tevens initiatiefnemer van de website www.franchisehulp.nl; dé informatiesite voor franchisenemers in Nederland met zoveel mogelijk direct beschikbare informatie voor franchisenemers, inclusief een 0900 telefonische hulpdienst voor eerstelijns vrijblijvend advies.